POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HOT-INVEST

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1

Stosownie do treści art. 13 RODO informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

HOT-INVEST Sp. z o.o. Sp.k.

Lekcyjna 2, 51-169 Wrocław

e-mail: biuro@hot-invest.pl

2

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady:

  • przetwarzania danych osobowych
  • przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

3

Przetwarzanie danych:

Hot-Invest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa - dalej „HOT-INVEST” - zobowiązuje się chronić prywatność swoich klientów zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 HOT-INVEST gromadząc, przetwarzając i ujawniając wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji świadczonych usług wobec klientów oraz przechowania ich dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów oraz uzasadnionych interesów.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: reklama, sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną,  obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „HOT-INVEST” (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym notariuszom, bankom, pośrednikom finansowym, pośrednikom sprzedaży nieruchomości, zarządcom nieruchomości;
- podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym,;
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
- podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, doradcze lub audytowe;
- organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez „HOT-INVEST”, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez „HOT-INVEST” danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
- w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie www.hot-invest.pl w polityce prywatności.

Skarga do organu nadzorczego:

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez HOT-INVEST danych osobowych.

4

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:

formularz kontaktowy strony internetowej

e-mail: biuro@hot-invest.pl

adres do korespondencji:

HOT-INVEST Sp. z o.o. Sp.k.

Lekcyjna 2

51-169 Wrocław, Polska